Ottawa-Carleton District School Board Ottawa International Student Program OCENET Home Page
Yêu cầu Xét Tuyển

Quy trình nộp hồ sơ

Học Phí 2017-2018

Hoàn trả Học Phí

Các mẫu đơn

Giấy phép Du học

Quyền và Nghĩa vụ Người Giám Hộ

Tiêm Phòng

Bảo hiểm Y tế

Những lưu ý quan trọng

Đánh giá và Định hướng

Dịch vụ hỗ trợ


Xét Tuyển

Các mẫu đơn

OISP Brochure

 OISP Brochure

Xin tải về tại đây:

 

 

© Powered by InneSystems 2010